Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website pol-trading.nl en op alle transacties tussen Pol-Trading B.V. (hierna te noemen “de Beheerder”) en de gebruikers van de website (hierna te noemen “de Gebruiker”).

1.2. Door het bezoeken van de website en het gebruik ervan, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient hij/zij de website niet te gebruiken.

1.3. De Beheerder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 2 – Gegevensbescherming en Privacy

2.1. De Beheerder respecteert de privacy van de Gebruikers en handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

2.2. Persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de Beheerder, dat te vinden is op de website.

2.3. De Gebruiker kan te allen tijde zijn/haar rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid van de Beheerder.

Artikel 3 – Toegang en Gebruik van de Website

3.1. De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.2. De Gebruiker zal de website niet gebruiken voor commerciële, politieke, publicitaire of ongevraagde elektronische aanbiedingen.

3.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te reproduceren, hergebruiken, aan te passen, of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder.

Artikel 4 – Beheer van de Website

4.1. De Beheerder kan te allen tijde de toegang tot de website schorsen, onderbreken, beperken of de website tijdelijk niet beschikbaar stellen voor het uitvoeren van updates.

4.2. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website.

4.3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van geschikte maatregelen om zijn/haar apparatuur en gegevens te beschermen tegen mogelijke virussen of andere schadelijke elementen op het internet.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. De Beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker of derden lijden als gevolg van het gebruik van de website of het niet kunnen gebruiken ervan.

5.2. De Gebruiker zal de Beheerder vrijwaren voor alle juridische procedures en schadeclaims die tegen de Beheerder worden ingediend als gevolg van het gebruik van de website door de Gebruiker.

Artikel 6 – Cookies

6.1. Bij het bezoeken van de website kunnen cookies op de computer van de Gebruiker worden geplaatst. De Beheerder gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies om de website beter af te stemmen op de behoeften van de Gebruiker.

6.2. De Gebruiker kan het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk besturingssysteem raadplegen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en Geschillen

7.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Beheerder.

Artikel 8 – Contactgegevens

8.1. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kan de Gebruiker contact opnemen met info@pol-trading.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 17-02-2022 tot nader order.